Site Address S.No. 177/1,
Gandhi Road, 43rd Street, Shankar Nagar,
Pammal, Chennai - 600075
 • Landmarks
  • Airport - 5.1 kms
  • MEPZ - 4.7 kms
  • Pallavaram Flyover – 2.6 kms
  • Pallavaram Bus Stand - 3.5 kms
  • Pallavaram Railway Station – 3.7 kms
  • MIT, Chrompet - 4.4 kms
  • Saravana Stores, Chrompet – 3.2 kms
  • Mahalakshmi Vidya Mandir School – 400 m
  • Reliance Hypermarket - 1.2 kms
  • Pammal Police Station 850 m
  • Sankara Eye Hospital - 400 m
  • Meenakshi Polytechnic College - 300 m
  • Shankar Nagar Bus Stand - 300 m
Enquire Now